Kit xét nghiêm KRAS, NRAS, HRAS, BRAF EasyPGX® ready THYROID (48 test)

Kit xét nghiêm KRAS, NRAS, HRAS, BRAF EasyPGX® ready THYROID (48 test)

EasyPGX® ready THYROID (48 test)

+ Kit phát hiện các đột biến trên exon 2 (codon 12,13), exon 3 (codon 61) của các gen KRAS, NRAS, HRAS, codon (600, 601) của gen BRAF và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.

+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.

+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.

+ Độ nhạy: LOD 0.5% + Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi, mô đúc parafin (FFPE) và các mẫu tế bào học.

+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô.

+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.