Kit tách chiết DNA từ mẫu đất NucleoSpin Soil

Kit tách chiết DNA từ mẫu đất NucleoSpin Soil

NucleoSpin Soil, Mini kit for DNA from soil

Hãng Sản xuất: Macherey Nagel

Xuất xứ: Đức

Ứng dụng: Tách chiết và loại bỏ chất ức từ mẫu đất cho PCR, Real-time PCR, NGS....

Loại mẫu: Trầm tích, bùn, đất

Lượng mẫu <500mg

Kích thước đoạn: 50 bp–approx. 50 kbp

Hàm lượng thu hồi: 2–10 µg (500 mg soil)