QIAamp Viral RNA mini Kit

QIAamp Viral RNA mini Kit


Hãng sản xuất: Qiagen – Đức

Qiagen Cat.No: 52904, 52906

Kit tách chiết Viral RNA (virus RNA) thể sử dụng công nghệ cột ly tâm

Loại mẫu: Huyết tương, thuyết thanh, dịch cơ thể

Thể tích mẫu: 200 µl

Thể tích thu hồi: 50–200 µl

Thời gian tách chiết 20 phút