QIAamp Minelute Virus Spin kit

QIAamp Minelute Virus Spin kit

Hãng sản xuất: Qiagen – Đức

Qiagen Cat.No: 57704

Kit tách chiết Viral RNA/RNA (virus DNA/RNA) đồng thời cho máy tự động thể sử dụng công nghệ cột ly tâm

Loại mẫu: Huyết tương, thuyết thanh, dịch cơ thể 

Thể tích mẫu: 200 µl

Thể tích thu hồi: 20–200 µl

Thời gian tách chiết 20 phút