QIAamp DNA Blood mini Qiacube Kit

QIAamp DNA Blood mini Qiacube Kit

Hãng sản xuất: Qiagen – Đức

Qiagen Cat.No: 511206

Kit tách chiết DNA cho máy tự động Qiacube từ người, virus, ti thể từ máu và dịch cơ thể sử dụng công nghệ cột ly tâm

Loại mẫu: Whole blood, cells

Thể tích mẫu: 200 µl

Thể tích thu hồi: 50–200 µl

Thời gian tách chiết 20 phút