QIAamp DNA Blood mini Kit

QIAamp DNA Blood mini Kit

Hãng sản xuất: Qiagen – Đức

Qiagen Cat.No: 51104, 51106

Tách chiết DNA người, virus, ti thể từ máu và dịch cơ thể sử dụng công nghệ cột ly tâm

Loại mẫu: Máu toàn phần, Dịch cơ thể

Thể tích mẫu: 200 µl

Thể tích thu hồi: 50–200 µl

Thời gian tách chiết 20 phút

Quy trình: Thủ công, có thể tự động trên máy QIAcube