Magattract Cador Pathogen Kit (384)

Magattract Cador Pathogen Kit (384)

Hãng sản xuất: Qiagen – Đức

Qiagen Cat.No: 947457

Tách chiết đồng thời vi khuẩn, virus DNA, RNA trong cùng 1 kit từ hầu hết các loại mẫu sử dụng công nghệ hạt từ tính

Kit chạy được trên nhiều máy tự động Kingfisher Duo, Flex, Tanbead, Taco…

Cung cấp theo kit 20 chiếc Deep Well Plate, hóa chất vật tư khác

Hỗ trợ Protocol cho các máy khác nhau bởi chuyên viên ứng dụng nhiều kinh nghiệm cho máy Kingfisher...

Hỗ trợ quy trình tách chiết manual với Rack từ