HotstarTaq DNA Polymerase

HotstarTaq DNA Polymerase

Hãng sản xuất: Qiagen – Đức

Qiagen Cat.No: 203203, 203205, 203207

Công nghệ hotstar cần bước hoạt hoá 95oC/15 phút, không tạo sản phẩm không đặc hiệu

Set up phản ứng ở nhiệt độ phòng

Cung cấp 10x CoralLoad, chạy điện di ngay không cần mix với 6x loading dye

5x-Q solution giúp nhân bản trình tự khó, giàu GC

Ứng dụng: PCR, RT-PCR, Complex genomic templates, very low-copy targets