EasyPGX ready THYROID FUSION

EasyPGX ready THYROID FUSION

EasyPGX® ready THYROID FUSION (48 test)

+ Kit phát hiện sự chuyển đoạn nhiễm sắc thể liên quan đến RET/PTC1: CCDC6-RET; RET/PTC2: PRKAR1A-RET; RET/PTC3: NCOA4-RET và PAX8/PPARG và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.

+ Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software.

+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng.

+ Độ nhạy: LOD 0.5% + Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi hoặc đúc parafin (FFPE) và các mẫu tế bào học.

+ Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô

+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.