EasyPGX® ready MSI

EasyPGX® ready MSI

EasyPGX® ready MSI + Kit phát hiện 8 vị trí đơn nucleotide BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-22, NR-24, NR-27, CAT-25 và MONO-27 bằng realtime PCR. + Tự động phân tích và báo cáo kết quả với phần mềm Easy PGX Software. + Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng. + Độ nhạy: LOD 0.5% + Loại mẫu: DNA tách từ mô tươi hoặc cố định bằng parafin (FFPE). + Cung cấp bao gồm: Hoá chất tách chiết mô + Hoá chất Real-time PCR đông khô. + Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD